HART Rail Salt Lake Boulevard Aloha Stadium2. Near Kamehameha Hwy. 23 feb 2017

HART Rail Salt Lake Boulevard Aloha Stadium2. Near Kamehameha Hwy. 23 feb 2017