Molokai Land Trust . The Mokio Preserve fence aerial.

Molokai Land Trust . The Mokio Preserve fence aerial.