Sa Hawai’i, maraming pamilya ang nahirapang humanap ng abot-kayang pagta-test ng coronavirus, lugar na maaaring gamitin para sa quarantine, pagkain habang nagku-quarantine at iba pang tulong. Nilikha namin ang patnubay na ito para matulungan ang mga napinsalang komunidad hanapin ang mga kinakailangang nitong tulong at rekurso.

 

Language
English | Marshallese | Chuukese | Kosraean

Hotline

Ang lahat ng serbisyong pinopondohan ng estado ay kinakailangan magbigay ng mga tagapagsalin kung iminungkahi. Ngunit, madalas hindi sila agad-agad magagamit. Iyon ay isang kadahilanan kung bakit inayos ng We Are Oceania ang isang helpline upang matulungan ang mga Pacific Islanders na nangangailangan ng impormasyon tungkol sa COVID-19.

Ang helpline ng We Are Oceania — 808-913-1364 — ang nagkokonekta ng mga tumatawag sa mga mapagkukunan ng komunidad at nag-aalok ng tulong sa Chuukese, Marshallese, Kosraean, Pohnpeian, Yapese and Samoan.

Nag-uugnay ang 211 hotline ng Aloha United Way ang mga tao sa masaklaw na mga serbisyong pang suporta.

Ang mga residente ng Kalihi ay maaaring tumawag sa sentro ng kalusugan ng komunidad ng Kalihi Palama sa 808-381-7009 para sa impormasyon tungkol sa COVID-19 o sa sentro ng kalusugan ng komunidad ng Kokua Kalihi Valley sa 808-791-9400 para sa impormasyon tungkol sa pagte-test at iba pang mga katanungan ukol sa virus.

Ang Kagawaran ng Kalusugan ng estado — 808-832-3100 — ay nagbibigay ng suporta para sa mga indibidwal at pamilya na may sakit na COVID-19 at nangangailangan ng akses sa pagkain o lugar na matutuluyan.

Ang Disease Outbreak Control Division ng estado ay maaari ring maabot sa 808-586-4586. Paglipas ng oras ng opisina, maaaring tumawag sa 808-600-3625 para sa pangkalahatang impormasyon.

Mayroong hotline para sa impormasyon ang Lungsod at Kondehan ng Honolulu sa 768-CITY at isang email address: covidresponse@honolulu.gov. Ang COVID-19 hotline ng Maui County ay 808-270-7855.

Kung nangangailangan kayo ng tulong kaugnay sa pagpapalayas, ang landlord-tenant hotline ng estado ay maaaring maabot sa 808-586-2634, Lunes-Biyernes, alas-8 ng umaga hanggang tanghali.

Mayroong libreng tulong pang-legal sa Legal Aid Society of Hawaii sa 808-536-4302, Lunes-Biyernes, mula 9 am hanggang 11:30 am at mula 1:00 pm hanggang 3:30 pm.