Click here to read this article in English.
Article in ekkar driwojlak ilo kajjin English ilo Jan. 22 raan innem ukot nan kajin Majol jen Jolyn Allen Horiuchi/Charity Joel.

Hawaii ej kio ebbok application in Medicaid jen armej ro jen Palau, Marshall Islands im Federated State of Micronesia.

Oktak in ej itok jen bill eo ekkar weppen ilo Dec. 27 raan jen President eo mokta, Donald Trump bwe en roltok federal Medicaid funding nan armej ro rej bed iumin Compact of Free Association. Medicaid ej federal program in takto nan ro ejabwe maron ibbeir (low-income).

Ilo kar 2018 eo, elon armej rar kottar naboj in opiij eo an We Are Oceania ilo Kalihi bwe ren maron kanne nan insurance in takto ibben Marketplace.

Meredith Nichols jen opiij eo an state Medicaid ej ba bwe state ej rojan armej ro iumin COFA im rej jokwe ilo Hawaii in bwe ren kanne nan Medicaid ne rej aikuj insurance in takto. Elon ro ejako aer jerbal kon an kilok jikin jerbal ko itok wot jen naninmij in COVID-19 ak eben aer maron bok jiban ko rebellok einwot ro im rej bar kolla tax kin aer jab citizen in Amedka.

Jukjuk in bed in ekar kanne nan insurance in takto ibben Marketplace, ijo ke ewor wewin ko remaron aban.

Nan ad kedi oktak in ad kanne nan Medicaid, im ad kolla wonen insurance in takto iben federal marketplace eo elaplok wonen im elaplok jerbale. Ekadu ien nan ad kanne, ak Medicaid eo emaron jabrewot iien ilowan juon iio.

Nichols ej ba bwe state ej bikut jokjok ko nan aer kamakuti thousands armej jen Marketplace nan Medicaid.

Nichols ej rojan armej ro rej aikuj aer insurance in takto bwe ren kanne, elaptata ilo ien in einwot ke elon naninmej ko rellap (pandemic).

“Kem konaan bwe armej ro ren maron topar insurance in takto bwe ren maron in lo lok doctor ro jabdrewot ien ilo aer jab inebata kin onen.” Eindrein Nichols ej ba.

Ilo Hawaii, ri-Pacific Islander ro im rejjab ri-Hawaii ej 25% jonan eo ar bok naninmij in COVID-19 mekarta ne rej tarrin 4% wot ilo bonbon in armij ion Hawaii in. Menin ej kallikkar ke elon iaer ejelak aer insurance in takto jen ro jet rej jukjuk im amnak iion Hawaii in.

An federal karoltok Medicaid eo ejjelet wot ro rar emakut tok nan Amedka kin kon eo iumin Compact of Free Association. Ro ejjelok aer green card ak pepa in kalikkar ke rej resident in Hawaii, rejjab maron in kanne nan Medicaid botaab state enaj bok eddo in ro rej kab emakit tok einwot ritto ro 65 iio im rittolok, ro rej bilo ak ro ewor aer aban ilo enbwinier(disable).

Jibed ijin nan lale ejja kin unin kenono in jen Civil Beat. Jibed ijin nan kanne nan Medicaid.

Support Civil Beat during the season of giving.

As a small nonprofit newsroom, our mission is powered by readers like you. But did you know that less than 1% of readers donate to Civil Beat?

Give today and support local journalism that helps to inform, empower and connect.

About the Author