Civil Beat Translator

Haʻalilio Solomon

N. Haʻalilio Solomon is an instructor in the Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawaiʻi at Mānoa, where he is currently a doctoral student in Linguistics. Haʻalilio advocates for the reclamation of ʻōlelo Hawaiʻi, the Hawaiian language, through education, outreach, and translation. His dissertation studies focus on linguistic ideologies, pedagogy, and revitalization.

He kumu aʻo ʻo N. Haʻalilio Solomon ma ka Hālau ʻŌlelo Hawaiʻi ʻo Kawaihuelani ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa, kahi ona e ʻimi naʻauao nei ma ka papahana laeʻula ma ke keʻena Kālaiʻōlelo. Paio nui ʻo Haʻalilio no ka pono ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi a me kona lawelawe hou ʻia ʻana aʻe e ko Hawaiʻi ma nā ʻano a pau ma o ka hoʻonaʻauao ʻana, ka hoʻopulapula, ka hoʻokoe, ka hoʻōla, me ka hoʻokanaaho i ke ola o ka ʻōlelo Hawaiʻi, pēlā pū me ka unuhi a māhele ʻōlelo nō hoʻi.